Avg
05

Pešpot je umeščena ob rob vodne gladine ali nad vodno globino v različnih odmikih in poteka v treh različnih tipih krajine. Najdaljši del poti poteka po kmetijski krajini in sicer po travnikih, krajši odseki pešpoti so speljani po gozdnem robu in nad vodno gladino.
Pri načrtovanju so upoštevane usmeritve PUP in DPN ter krajinske značilnosti prostora predvsem z vidika varovanja in ohranjanja naravnih, kulturnih in krajinskih značilnosti prostora ter varovanja obstoječega vodnega režima.
Glede na tehnično izvedbo in zgornji ustroj je pešpot na posameznih odsekih urejena kot peščena pešpot ali kot pešpot nad vodo, kjer je zgornji ustroj lesen, pešpot pa je glede na geomehanske karakteristike podprta z lesenimi koli ali mikro piloti iz duktilne litine, ali z vzgonskimi podporami.
Na mestih, kjer pešpot poteka po močvirnem robu jezera (območje pritoka Koprivnice), je le ta speljana nad vodo z lesenimi podporami ali mikro piloti iz duktilne litine. Pri prečkanju pritoka Koprivnice je pohodni del pešpoti na nadmorski višini 265,30 m. Svetla širina brvi znaša 2,10 m.

Odsek pešpoti nad vodo, med zalivom na zahodni obali jezera in pešpotjo nad vodo, ki je podprta z vzgonskimi podporami, poteka na koti 264,35 m. Na tej koti je tudi del pešpoti nad vodo proti Gradu, s tem da je zadnjih 160 m urejenih stopničasto. Kota 264,35 m je pod koto maksimalne možne ojezeritve in zaradi tega bo lahko pešpot ob nastopu višjih voda poplavljena. Z namenom, da se obiskovalcem Šmartinskega jezera čim bolj približa doživljanje jezera (pešpot se namreč ureja na temo vode), so deli pešpoti nad vodo projektirani na koti 264,35 m.

Na zahodni obali jezera je del pešpoti nad vodo, ki je glede na geomehanske karakteristike podprt z lesenimi piloti ali mikro piloti iz duktilne litine, na vsaki strani zavarovan z ograjo. Sledi mu del pešpoti, ki je na geomehanske karakteristike podprt z vzgonskimi podporami, namenjen pa je povezovanju čolnarne Muzelj in zahodne obale jezera. Pešpot na tem delu plava 0,60 m nad vodno gladino, z obeh strani pa je dostopna preko fiksne nastopne ploščadi. Nastopni ploščadi sta projektirani na koto 264,35 m, podprti z lesnimi piloti ali ali mikro piloti iz duktilne litine, povezani pa sta z mostičkoma za dostop na pešpot nad vodo z vzgonskimi podporami, kar omogočata spuščanje in dviganje pešpoti na vzgonskih podporah skupaj z nivojem vode jezera z maksimalno amplitudo cca. +/-2m. V osrednjem delu pešpoti nad vodo z vzgonskimi podporami je urejen nadvišan del za možnost prehoda čolnov. Širina pešpoti nad vodo z vzgonskimi podporami je 2,4 m; njen pohodni del je nad vodno gladino dvignjen za 0,60 m, kadar je neobremenjen. 

Pešpot je umeščena v prostor tako, da povzroča čim manj erozije zaradi gradbenih del ali erozije obale. Zaščita erozije bregov jezera je na delih, kjer se pešpot približa obali oz. kjer je to potrebno, izvedena z lesenimi piloti 20 cm Na delih, kjer poteka pešpot po lesenih pilotih, je ta odmaknjena od brežine, tako da je omogočeno nihanje vode in preprečena erozija bregov ter ohrani obstoječa zarast.

Gradnja pešpoti je bila financirana s strani mestne občine Celje s pomočjo sredstev EU- Naložba v vašo prihodnost.
Vodilni partner Geodetski zavod Celje. 

 • Avtor: Štefka Lončar
 • Zadetki: 1617
 • Avtor: Štefka Lončar
 • Zadetki: 1707
 • Avtor: CMC
 • Zadetki: 1659
 • Avtor: Štefka Lončar
 • Zadetki: 1663
 • Avtor: Štefka Lončar
 • Zadetki: 1665
 • Avtor: Štefka Lončar
 • Zadetki: 1646
 • Avtor: Štefka Lončar
 • Zadetki: 1649
 • Avtor: Štefka Lončar
 • Zadetki: 1625
 • Avtor: Štefka Lončar
 • Zadetki: 1663
 • Avtor: Štefka Lončar
 • Zadetki: 1572
 • Avtor: Štefka Lončar
 • Zadetki: 1596

adrenalin

nasvet

aktivno

za

dober tek

današnji